اعضا کمیته علمی

 • آقای رضا باقری اصل
 • دکتر صوفی
 • دکتر کارگری
 • آقای محمد تقی رباط جزی
 • دکتر زارع
 • دکتر کرد علیوند
 • دکتر جعفر جمالی
 • دکتر یونس فتحی
 • دکتر محسنی
 • دکتر مهدی فقیهی
 • دکتر حسین میرمحمد صادقی - دبیر علمی همایش
 • دکتر بتول پاکزاد - قائم مقام دبیر علمی
 • سرهنگ حسین رمضانی - عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی همایش
 • دکتر حسن عالی پور
 • دکتر عبد الصمد خرم آبادی
 • دکتر حسن نیاز پور
 • دکتر محمد امین دهستانی
 • دکتر جواد طهماسبی
 • دکتر حمید بهره مند
 • دکتر مهدی فضلی
 • دکتر محمد یکرنگی
 • دکتر توحیدی
 • دکتر فاطمه قناد
 • دکتر بهزاد رضوی فرد
 • دکتر ستار زرکلام
 • دکتر حمید قنبری
 • آقای خیراله شاهمرادی
 • آقای محسن بابائی
 • مهندس علی نیک نفس
 • مهندس یعقوب محمودی
 • آقای علی خانی