سخن دبیر علمی همایش

امروزه با توسعه فضای مجازی، علاوه بر اقدامات و فعالیت های مشروع و قانونی از قبیل رانندگی و حتی اعمال جراحی که می تواند در این فضا انجام گیرد، ارتکاب اعمال مجرمانه هم ابعاد جدیدی در این فضا پیدا کرده است، به گونه ای که از یک سوشاهد انجام اقدامات و فعالیت های مجرمانه جدیدی هستیم که تنها در این فضا معنا پیدا کرده اند، وازدیگر سو، فعالیت های مجرمانه سنتی (مثل سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و غیره ) هم در فضای سایبر گستره و اشکال جدیدی یافته اند. بدین ترتیب، پرداختن به این جرایم، چه در حوزه حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق کیفری شکلی و چه از لحاظ شیوه های پیشگیری از این جرایم، از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا جرایم سایبری را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال ها و دهه های پیش رو دانست.

با درک این نیاز جدی، پلیس فتا، با توجه به وظیفه ذاتی خود، اقدام به برگزاری همایش"رویا رویی با جرایم سایبری؛ چالش ها و راهکارها"کرده است. امید می رود که با شرکت فعال و ارائه مقاله از سوی اندیشمندان این حوزه بتوانیم به راه حل های جدیدی در رویارویی با این جرایم دست یابیم که برای قوای سه گانه و کلیه نهادهای درگیربا این معضل، راهگشا بوده و گامی در راستای زدودن دامان جامعه از لوث وجود این جرایم خانمان برانداز باشد. اینجانب به سهم و نوبه خود از زحمات و تلاش های همه سرورانی که به ویژه در نیروی محترم انتظامی برگزاری چنین همایشی را وجهه همت خود قرار داده اند و نیز از حقوقدانان و اندیشمندانی که با مشارکت خود بر پرباری این همایش می افزایند تشکر و قدردانی می نماید.

دکتر حسین میرمحمدصادقی

دبیر علمی همایش

تابستان 1395