محور دوم: حقوق کیفری شکلی

1-تحصیل ، جمع آوری ، تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در فضای سایبر

2-مستند سازی و قابلیت استناد ادله الکترونیکی

3-استرداد بزهکاران در جرایم سایبری

4-مفهوم و قلمرو جرم مشهود در فضای سایبر

5-حدود و اختیارات پلیس فتا در مواجهه با حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر

6-مشکلات مرتبط با نیابت قضایی در جرایم سایبری

7-صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم سایبری

8-چالش های ناشی ار هویت ناشناس در فضای سایبر

9- نقش و وظایف ارائه دهندگان خدمات از جمله دست یابی و میزبانی در همکاری جهت کشف و پی جویی جرایم سایبری و نحوه همکاری های بین المللی در این خصوص

10- چالش های فنی در پی جویی جرایم سایبری و مطالعه تطبیقی عملکرد فنی سایر کشورها در این زمینه

11- دادرسی الکترونیکی

12- بررسی تطبیقی نقش و اختیارات ضابطین در فرایند پی جویی و رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای سایبر