محور سوم: پیشگیری از جرایم سایبری

1-چالش های مطالعات آماری جرایم سایبری در ایران

2-نقش رسانه ها و اپراتورهای مخابراتی در پیشگیری از جرایم سایبری

3-همکاری های بین المللی در پیشگیری از جرایم سایبری

4-فرهنگ سازی در حوزه عمومی در راستای پیشگیری از جرایم سایبری( با تاکید بر فرهنگ اسلامی و ایرانی )

5-کاستی های ناشی از زیر ساخت های فنی غیرموجه

6-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبر با تاکید بر پیشگیری رشد مدار

7-پیشگیری وضعی –فنی از جرایم سایبری

8-نقش ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و صاحبان وبگاه ها در پیشگیری از جرایم سایبری

9- نقش سازمان های دولتی و خصوصی در پیشگیری از جرایم سایبری

10- نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری

11- نقش بانک ها در تامین امنیت مشتریان و پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی

12- نقش مردم و جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم در فضای سایبر و تامین سلامت آن

13- نقش مردم و جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم در فضای سایبر و تامین سلامت آن

14- نقش مردم و جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم در حوزه بانکداری الکترونیک