محور چهارم: سیاست جنایی

1-گفتمان سیاست جنایی ایران در خصوص فضای سایبر

2-مبانی سیاستگذاری کیفری در فضای سایبر

3-رویکردهای اخلاقی به فضای سایبر و تاثیر آن در سیاست جنایی

4-تاثیر نیرو های اجتماعی در شکل گیری سیاست جنایی سایبری

5-سیاست گذاری کیفری سایبری مبنی بر آموزه های اقتصادی

6- چالش های سیاست گذاری ناشی از تقابل امنیت و حقوق و آزادی های فردی در فضای سایبر