محور یکم: حقوق کیفری ماهوی

1-کاستی های جرم انگاری در حوزه های اقتصادی در حقوق کیفری ایران

2-خلاء های قانونی مرتبط با حریم خصوصی درحقوق کیفری ایران

3-راهکار های مقابله با رمز نگاری غیر قانونی

4-چالش های حقوق کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با محتوا در فضای سایبر(بویژه: نشریات و مطبوعات الکترونیکی-محصولات فرهنگی- شبکه های اجتماعی- تبلیغات و ...)

5-کاستی های جرم انگاری در حوزه نرم افزارهای غیر قانونی

6-کارایی پاسخ های کیفری به جرایم سایبری در حقوق کیفری ایران

7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر(بویژه: ارائه دهندگان خدمات- سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی- بانک ها در توسعه فرایند بانکداری الکترونیک)

8-موانع تحقق مسئولیت کیفری در فضای سایبر

9- تعدد جرم و چالش های مقابله با آن در فضای سایبر

10- چالش های مربوط به جرایم سازمان یافته، فراملی و تروریستی در فضای سایبر